Co to jest PKWiU?

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, w skrócie PKWiU to pierwsza tego typu klasyfikacja w polskim obiegu gospodarczym, dotycząca wyrobów (zespoły, części, półfabrykaty oraz surowce) i usług świadczonych na rzecz ludzi i jednostek gospodarczych.

PKWiU zajmuje się więc przede wszystkim ustalaniem nomenklatury poszczególnych usług i wyrobów, służącej kontrolowaniu zbytu, produkcji oraz całego obrotu towarowego na polskim rynku. Zadaniem takiej klasyfikacji jest również ewidencjonowanie podmiotów gospodarczych. Warto także wiedzieć, iż PKWiU związana jest  wieloma międzynarodowymi klasyfikacjami i opiera się między innymi o standardy NACE – Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej oraz Listy Produktów PRODCOM.

PKWiU działa zgodnie z ustaleniami wielu nowelizacji, które miały miejsce od 1999 roku. Obecnie obowiązującą kwalifikacją jest opublikowana w 2004 roku nowelizacja PKWiU, obejmująca ewidencjonowanie, rachunkowość oraz statystykę. Co więcej, zasady PKWiU stosuje się także do celów podatkowych na mocy rozporządzeń wprowadzonych jeszcze w 1997 roku. Z tego też powodu warto wiedzieć, jak uniknąć pomyłek w określaniu stawek podatkowych, zaznajamiając się przede wszystkim z warunkami zwolnienia z VAT.

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o najważniejszych zasadach metodycznych PKWiU, określających konstrukcję i metody posługiwania się klasyfikacją oraz sposoby aktualizowania oraz interpretowania wyników. Znajomość podstaw klasyfikowania wyrobów i usług pozwoli nam zastosować je do każdej dziedziny działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż specyfika pewnych branż wymagać będzie również wiedzy fachowej. Pod względem prawnym jednakże klasyfikacja wyrobów gastronomicznych czy klasyfikacja usług logistycznych nie różni się jednak w dużym stopniu.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, PKWiU działa w oparciu o dyrektywy klasyfikacji w Unii Europejskiej. Aby zatem móc eksportować lub importować towary lub zamawiać czy realizować usługi poza granicami kraju i w obrębie UE, należy wiedzieć, jak prawidłowo klasyfikować produkty, dostosowując się do lokalnych stawek podatkowych w danym kraju.